Ismertető

Az elnökség 9 tagú, tagjait a közgyűlés 5 évre választja. Az elnökség tagjai képviselik a tagozatokat és a mikrotérségeket.

Az elnök, az alelnök és az elnökség tagjai tevékenységüket térítési díj nélkül látják el, azonban az egyesület érdekében folytatott tevékenységük során felmerült indokolt és szükségszerű kiadásaikkal összefüggésben költségtérítésre jogosultak.

Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja.

 • Az ülést az elnök hívja össze. Az ülés összehívását bármelyik elnökségi tag kezdeményezheti a napirendi pont(ok) megjelölésével. Ez utóbbi esetben az ülést az elnök 15 napon belüli időpontra köteles összehívni. A meghívót az ülés előtt legalább 5 nappal korábban kell megküldeni.
 • Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
 • Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az elnökség feladat- és hatáskörébe tartozik:

 •  az egyesület tevékenységének irányítása;
 •  az 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és         Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával összhangban elkészített SZMSZ megalkotása és módosítása;
 •  a közgyűlés ülésének előkészítése;
 •  az egyesület által megkötésre kerülő szerződések jóváhagyása;
 •  az éves beszámoló elkészítése;
 •  a tag felvétele, kizárása és törlése;
 •  a munkaszervezet vezetéséért felelős munkaszervezet vezető kiválasztása;
 •  képviselő delegálása egyéb szervezetekbe; valamint
 •  a közgyűlés által hatáskörébe utalt egyéb ügyek intézése.
 •  Az elnökség dönt két közgyűlés közötti időszak között az egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy más személy, egység hatáskörébe utal, de különösen:
 •  dönt a helyi vidékfejlesztési stratégia/terv végrehajtása során felmerülő delegált feladat ellátásával összefüggő, munkaszervezet vezető     által összeállított kérelem elfogadásáról, esetleges visszautalásáról;
 • dönt az elnök által felterjesztett támogatási rangsor(ok) alapján a forrás(ok) allokációjáról;
 • utasítja az elnököt a forrásallokáció során feltárt eljárási hibák javítására.